Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Transfer obsługi domeny

Transfer

Uwaga!
 1. Obsługę domeny możesz transferować wyłącznie do rejestratorów, którzy współpracują z NASK w ramach programu partnerskiego.
 2. Jeżeli transferowana domena zabezpieczona jest protokołem DNSSSEC, upewnij się, że wybrany rejestrator wspiera to rozwiązanie co najmniej w zakresie przekazywania rekordów DS do NASK.

Transfer obsługi domeny przebiega w trzech etapach:

 1. Wydanie kodu autoryzacyjnego (tzw. kodów authinfo) do nazwy domeny
  Aby transfer mógł być zainicjowany, wybrany rejestrator musi otrzymać kod authinfo do domeny. Wydawanie kodów odbywa się na dwa sposoby, w zależności od tego, kto w danym momencie obsługuje domenę:
  • jeżeli domenę obsługuje rejestrator - abonent pobiera kod authinfo bezpośrednio od niego, zgodnie z ustaloną przez niego procedurą,
  • jeżeli domena znajduje się na viNASK - NASK przekazuje kody authinfo bezpośrednio rejestratorowi wskazanemu przez abonenta, zgodnie z procedurą transferu z viNASK.
  Jeżeli rejestrator odmówi wydania kodu authinfo, pomimo że spełniłeś określone przez niego warunki, możesz złożyć skargę do NASK. Wytyczne dotyczące tego, jak złożyć skargę na rejestratora, znajdziesz na tej stronie.
   
 2. Zainicjowanie transferu
  Zainicjowanie transferu możliwe jest najwcześniej 5 dni od daty rejestracji domeny lub jej ostatniego transferu. Po otrzymaniu kodów authinfo rejestrator inicjuje przejęcie obsługi domeny. W tym momencie do abonenta zostaje wysłany e-mail z linkiem, którego użycie kończy transfer. Wiadomość wysyłana jest na adres e-mail abonenta, przechowywany w Rejestrze domeny .pl.
  Ważne

  Aby proces transferu zakończył się sukcesem, upewnij się, że obecny rejestrator przekazał nam twój aktualny adres e-mail! Upewnij się również, że obaj rejestratorzy (obecny i przyszły) posiadają twoje poprawne i aktualne dane.

 3. Zakończenie tranferu
  Po kliknięciu przez abonenta w link otrzymany w wiadomości, procedura transferu jest zakończona, a obsługa domeny przeniesiona do nowego rejestratora.

Transfer obsługi domeny może zostać wykonany także w sposób zautomatyzowany w trakcie procesu zakończenia współpracy NASK z obsługującym cię rejestratorem. W takim przypadku nie wymagamy od ciebie żadnej aktywności, a o dokonaniu transferu poinformujemy wiadomością przesłaną na twój adres e-mail przechowywany w głównym rejestrze domeny .pl. Odpowiednie informacje przekaże ci twój rejestrator, którego obowiązkiem jest dopełnienie niezbędnych formalności. Zastosowanie takiej procedury nie wpływa na twoje prawa, w tym prawo do wyboru innego rejestratora domeny w trybie opisanym w punktach 1-3 powyżej.

Transfer z viNASK

Poniższa procedura dotyczy wyłącznie tych domen, dla których w bazie WHOIS, jako rejestrator widnieje viNASK, a ich abonenci nie posiadają kodów authinfo.

Obsługę domeny można przenieść wyłącznie do tych rejestratorów, którzy zadeklarowali chęć przyjmowania transferów domen z viNASK. Na liście rejestratorów oznaczeni są oni niebieską strzałką. Wskazani są oni również we wniosku transferowym.

Ważne

Transfer obsługi domeny z viNASK powinien nastąpić do końca okresu, na jaki domena została opłacona. Usługi związane z domeną, której obsługa nie zostanie przeniesiona przestaną działać z końcem jej okresu rozliczeniowego. Domena przejdzie wówczas w stan „BLOCKED” (po zakończeniu okresu rozliczeniowego), w którym będzie przebywać 30 dni. W tym czasie abonent może jeszcze przenieść jej obsługę i odnowić domenę na kolejny okres rozliczeniowy. Przy braku odnowienia z upływem tych 30 dni umowa zostanie rozwiązana, a domena uwolniona do puli domen wolnych.

Procedura transferu obsługi domeny viNASK

 1. Wypełnij na stronie www.dns.pl i wydrukuj wniosek o transfer; pamiętaj o podaniu w nim aktualnego, działającego adresu e-mail, ponieważ w sprawie złożonego wniosku będziemy kontaktować się z tobą wyłącznie za jego pośrednictwem.
 2. Wydrukowany wniosek opatrz pieczęcią i czytelnym podpisem reprezentanta, tj. osoby uprawnionej do występowania w imieniu abonenta (więcej informacji na temat tego, kto może podpisać wniosek znajdziesz na tej stronie).
 3. Wypełniony i podpisany wniosek razem z dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji prześlij do NASK jako załącznik na adres e-mail transfer@dns.pl.
 4. Po zaakceptowaniu wniosku, NASK przekazuje kody authinfo rejestratorowi.
 5. Po zainicjowaniu transferu przez rejestratora, na adres e-mail podany we wniosku zostanie wysłana wiadomość z linkiem; jeżeli nie otrzymałeś wiadomości z linkiem, pomimo wcześniejszego zaakceptowania wniosku przez NASK, skontaktuj się z wybranym rejestratorem.
 6. Kliknij w link otrzymany w wiadomości, tym samym kończąc procedurę.
Zastrzegamy sobie 5 dni roboczych na weryfikację otrzymanych dokumentów i nie możemy gwarantować pozytywnego zakończenia procedury, jeśli transfer został rozpoczęty tuż przed końcem okresu rozliczeniowego. Pamiętaj, że po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez NASK, niezbędne są jeszcze działania twoje i rejestratora, które powinny zostać zakończone przed końcem okresu rozliczeniowego danej domeny.

Transfer (FAQ)

Transfer między rejestratorami


Na przeniesieniu obsługi domeny do innego rejestratora. Nie ma możliwości transferu do NASK. Pytania o procedurę transferu kieruj bezpośrednio do rejestratora, do którego chcesz przenieść obsługę domeny. Nie. Zmiany wykonywane są na żądanie abonenta, zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez danego rejestratora oraz Regulaminem nazw domeny .pl. Nie. Przy transferze obsługi domeny nie zmienia się jej abonent, zmienia się jedynie podmiot obsługujący domenę, czyli rejestrator. Nie. Procedura transferu obsługi domeny zabezpieczonej DNSSEC jest taka sama, jak dla domeny niezabezpieczonej. Przed rozpoczęciem procedury transferu upewnij się, że wybrany rejestrator oferuje przekazywanie rekordów DS do NASK. Jeśli transfer obsługi domeny zabezpieczonej DNSSEC jest związany ze zmianą delegacji domeny zalecamy, by transfer domeny przeprowadzić po dodaniu nowego rekordu DS do delegacji domeny (więcej informacji znajdziesz na stronie DNSSEC w NASK FAQ. Jest to automatyczne przeniesienie obsługi domen .pl pomiędzy rejestratorami. Procedura ta może być stosowana jedynie w sytuacji zakończenia współpracy NASK z obsługującym cię rejestratorem, aby zapewnić ciągłość działania twojej domeny .pl lub opcji. Zarówno przed rozpoczęciem tej procedury, jak i po jej zakończeniu, zachowujesz prawo do wyboru dowolnego innego rejestratora, współpracującego z NASK.

Skutek transferu zautomatyzowanego jest taki sam, jak każdego transferu: obsługa twojej domeny zostanie przeniesiona pomiędzy rejestratorami. W razie stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności po dokonaniu transferu, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim aktualnym rejestratorem.

Transfer z viNASK


Aby przenieść obsługę domeny postępuj zgodnie z procedurą transferu z viNASK. Jeżeli masz kod authinfo, postępuj zgodnie z procedurą rejestratora, do którego chcesz przenieść obsługę domeny. W przypadku, gdy współpraca pomiędzy NASK a rejestratorem zostanie zakończona, dla domen dotychczas przez niego obsługiwanych, w bazie WHOIS w polu rejestrator będzie widniał viNASK.

Jeżeli taka sytuacja dotyczy twojej domeny, powinieneś niezwłocznie przenieść jej obsługę do innego rejestratora. Jeżeli nie masz kodu authinfo, skorzystaj z procedury transferu z viNASK. Szczegółowy opis procedury znajdziesz na tej stronie.
 1. Jeżeli abonentem jest osoba fizyczna:
  • podpis abonenta domeny, lub pełnomocnika + kopia pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli abonentem domeny jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
  • podpis osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz kopia wpisu do CEIDG.
  • w przypadku działania przez pełnomocnika, podpis pełnomocnika + kopia pełnomocnictwa i kopia wpisu do CEIDG.
 3. Jeżeli abonentem domeny jest spółka cywilna:
  • podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej + kopia umowy spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentowania spółki)
  • w przypadku działania przez pełnomocnika, podpis pełnomocnika + kopia pełnomocnictwa oraz kopia umowy spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentowania spółki)
 4. Jeżeli abonentem domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna):
  • podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS) + kopia działu 1 i 2 aktualnego odpisu z KRS.
 5. Jeżeli abonentem domeny jest podmiot publiczny:
  • odpowiedni dokument, z którego wynika powołanie, mianowanie lub wybór,
  • dokument, na podstawie którego - zgodnie z przepisami - określona osoba została upoważniona do reprezentowania podmiotu publicznego (np. odpis z odpowiedniego rejestru),
  • w pozostałych przypadkach, odpowiednie pełnomocnictwo łącznie z dokumentem, z którego wynika uprawnienie dla mocodawcy do umocowania pełnomocnika.
Dokumenty rozpatrujemy maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia do NASK podpisanego formularza. Tak. Aby usunąć wniosek skorzystaj z odpowiedniego formularza.